ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Marc-o-biotica, gevestigd te Hemrik, KvK nr. 01085341, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden worden door ons op verzoek toegezonden.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Marc-o-biotica worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Marc-o-biotica ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Algemene voorwaarden van afnemer blijven buiten toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk andere voorwaarden dan die van Marc-o-biotica van toepassing hebben verklaard.

Artikel 2 – Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Marc-o-biotica zijn vrijblijvend en Marc-o-biotica behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Marc-o-biotica.

Marc-o-biotica is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Marc-o-biotica binnen bekwame tijd maar uiterlijk binnen tien (10) werkdagen mee na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3 – Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten en behandelingskosten (indien van toepassing) tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Balieleveringen voor particulieren geschieden alleen bij contante- of pinbetaling. Bestellingen via Internet moeten vooraf worden voldaan o.v.v. het ordernummer, alvorens tot verzending wordt overgegaan.

Bedrijven en instellingen kunnen bestellingen vanaf € 25,- middels factuur voldoen. Daaronder gelden de bepalingen voor particulieren. Voor afwijkende regelingen kunt u contact met opnemen met Marc-o-biotica.

Voor uw bestelling geldt geen bestellimiet. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Marc-o-biotica.

Bij niet betalen bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1,5% per maand of indien de wettelijke rente hoger is, de wettelijke rente, (een gedeelte van een maand geldt daarbij steeds als volle maand) verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na een herinnering of een aanmaning door Marc-o-Biotica bent u een bedrag van resp. vijf euro (€ 5,–) aan administratiekosten verschuldigd. Indien Marc-o-biotica tot incassomaatregelen overgaat, is afnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zijnde 15% van de opeisbare som met een minimum van € 35,–. Ingeval Marc-o-Biotica na aanzegging tot gerechtelijk incasso overgaat, is afnemer gehouden de reële kosten (niet slechts de zogenaamde geliquideerde kosten) te vergoeden die samenhangen met de betreffende maatregelen en procedures.

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Marc-o-biotica gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Marc-o-biotica.

Partijen sluiten voor betaling uitdrukkelijk het recht van beroep op verrekening en opschorting.

Gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde kosten en rente, dan tot voldoening van de langst openstaande factuur.

Artikel 4 – Levering

Levering geschiedt franco huis binnen een straal van 25 km. vanaf onze vestiging in Hemrik bij een netto orderbedrag boven € 150,- tenzij anders wordt overeengekomen.

Bij leveringen met een gewicht tot 20 kg. die onder het minimum bestelbedrag zijn of die buiten de genoemde regio van 25 km. vallen, wordt het totaalbedrag van de bestelling vermeerderd met € 12,50 voor behandelings- en verzendkosten.

Voor zwaardere leveringen verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met Marc-o-biotica.

Leveringen vinden normaal gesproken binnen 3 tot 5 werkdagen plaats.

Voor groothandel/tussenhandel gelden afwijkende bepalingen. Neem hiervoor contact op met Marc-o-biotica. De door Marc-o-biotica opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is, dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan afnemer.

Afnemer is verplicht een levering op een eerder tijdstip dan overeengekomen, evenals deelleveringen te aanvaarden.

Overschrijding van opgegeven levertijden komt bij wijziging van opdracht geheel voor rekening van afnemer en geeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

Kosten van verzending komen voor rekening van afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

Afnemer draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde zaken en/of diensten mochten ontstaan vanaf het moment van levering.

Geleverde zaken blijven eigendom van Marc-o-biotica totdat afnemer al hetgeen heeft betaald hetwelk hij uit hoofde van overeenkomst is verschuldigd en voortvloeit uit de rechtsverhouding met Marc-o-biotica.

Marc-o-biotica kan bij uitblijven van tijdige nakoming van betaling door afnemer zonder ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden en geleverde zaken zonder verschuldigd raken van een (schade)vergoeding terugnemen, alsdan verleent afnemer Marc-o-biotica de vrije toegang tot deze zaken.

Artikel 6 – Reclames en aansprakelijkheid

Bij beschadiging of andere gebreken aan de geleverde zaak dient afnemer daarvan terstond, althans binnen bekwame tijd, Marc-o-biotica in kennis te stellen. Bekwame tijd is een periode van 24 uur vanaf het tijdstip van ontvangst.

De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien afnemer in gebreke is gebleven het onderzoek en/of kennisgeving te doen als bedoeld in lid 6.1

Marc-o-biotica staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken, als voor de kwaliteit van haar dienstverlening, behoudens in geval van

– niet in acht nemen door afnemer van voorschriften of aanwijzingen

– een ander dan normaal gebruik

Geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit, dikte etc, vormen geen reden geleverde nieuwe zaken te weigeren. Ondergeschikte wijzigingen vormen evenmin redenen tot weigering van leveringen.

Voor zover op Marc-o-biotica enige aansprakelijkheid rust, reikt deze nimmer verder dan tot de onder artikel 6.3 genoemde verplichting.

Voor directe of indirecte schade van door haar geleverde zaken en/of diensten is Marc-o-biotica niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

Het bedrag van de aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de waarde van het factuurbedrag, tenzij de aansprakelijkheid door een verzekering is gedekt, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor de verzekering dekking biedt vermeerderd met het eigen risico van Marc-o-biotica .

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Marc-o-biotica de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Retourzending van geleverde goederen kan alleen gefrankeerd geschieden, voor risico van afnemer en na de schriftelijke toestemming of toestemming per email van Marc-o-biotica . Deze retourzending moet binnen vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming gefrankeerd aan het adres van Marc-o-biotica geschieden. Afnemer moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen. Beschadigde en geopende goederen worden niet door Marc-o-biotica retour genomen of gecrediteerd.

Fakebestellingen

Wij werken samen met de politie en van alle fakebestellingen en elke poging tot oplichting wordt aangifte gedaan. Marc-o-biotica verstrekt alle informatie aan de politie die van belang kan zijn voor het onderzoek ten aanzien van een fakebestelling.

Artikel 7 – Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Marc-o-biotica , dan wel tussen Marc-o-biotica en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Marc-o-biotica, is Marc-o-biotica niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Marc-o-biotica .

Artikel 8 – Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat op dat gebied in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Marc-o-biotica heeft het recht bij overmacht haar verplichtingen op te schorten, het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, dan wel wijziging van de overeenkomst te vorderen. In geen geval is Marc-o-biotica bij overmacht gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Marc-o-biotica zal afnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van een feit of omstandigheid als bedoeld in artikel 8.1.

Bij bewaring, gebruik en bewerking van zaken van door afnemer aan Marc-o-biotica toevertrouwde zaken, neemt zij de normale zorg daarvoor in acht. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Marc-o-biotica blijft afnemer voor de in bewaring gegeven zaken aansprakelijk, waartoe afnemer zich afdoende verzekerd.

Artikel 9 – Diversen

Indien u aan Marc-o-biotica schriftelijk opgave doet van een adres, is Marc-o-biotica gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Marc-o-biotica schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door Marc-o-biotica gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Marc-o-biotica deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Marc-o-biotica in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Marc-o-biotica vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Marc-o-biotica is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden, tenzij dwingende rechtsregels zich daartegen verzetten.